WIEŚCI Z POKŁADU

 

WIEŚCI Z POKŁADU

Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko

 

WYDARZENIA MIESIĄCA

 

Spotkanie w DG Mare w sprawie kwestii bałtyckich

Czwartego marca LIFE zorganizowało spotkanie w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodfoto balticarki Morskiej i Rybołówstwa (DG Mare) w Komisji Europejskiej. Celem było omówienie spraw dotyczących rybactwa na małą skalę na Bałtyku zachodnim. W spotkaniu wziął udział personel brukselskiego biura LIFE, Wolfgang Albrecht (dyrektor LIFE Niemcy), Katarzyna Wysocka (dyrektor LIFE Polska), David Lange i Hanne Lyng Winter (przedstawiciele FSK – Dania, członka LIFE). Spotkanie odbyło się w siedzibie DG Mare i uczestniczyli w nim po stronie Komisji: Bernard, Friess, Dyrektor Dyrekcji C (Atlantyk) i pełniący funkcję Dyrektora Dyrektoriatu E (Bałtyk), oraz jego zespół.

Główne poruszone na spotkaniu tematy to: obecny stan stad, zamknięcie łowiska dorsza, selektywność i przyłów trawlerów, wyłączenia dla połowów przemysłowych, sprawiedliwe traktowanie rybaków niskoskalowych i uczestnictwo rybaków poławiających na małą skalę w Radach Doradczych (RAC). Spotkanie było bardzo obiecujące, a Bernhard Friess zaproponował częstsze wizyty LIFE i jego członków, w celu omawiania ważkich kwestii.

 

Regionalna konferencja GFCM pt. „Budowanie przyszłości zrównoważonych, małoskalowych rybaków na morzu Śródziemnym i Czarnym”

Personel LIFE wziął udział w Regionalnej Konferencji dotyczącej połowów na małą skałę na morzu Śródziemnym i Czarnym, zorganizowanej przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) w partnerstwie z FAO i rządem algierskim (http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssfconference2016/en/ ).  GFCM jest regionalną organizacją ds. rybołówstwa (RFMO) odpowiedzialną za morze Śródziemne i Czarne.

Zapewnianie zrównoważonego rozwoju dla rybaków poławiających na mfoto algeriaałą skalę na morzu Śródziemnym i Błękitny Wzrost (Blue Growth) były głównymi tematami konferencji. Kolejny panel tematyczny objął kwestie współzarządzania, Chronione Obszary Morskie [MPAs], miejsce rybaków poławiających na małą skalę w łańcuchu wartości i wdrożenie Dobrowolnych Wytycznych na rzecz Zapewnienia Zrównoważonego Rozwoju Rybakom Poławiającym na Małą Skalę (Wytyczne SSF). Brian O’Riordan, Wicedyrektor LIFE, był uczestnikiem panelu na temat rybołówstwa na małą skałę. Omówił on „Implikacje zreformowanej WPRyb dla rybaków małoskalowych”. Marta Cavallé, koordynator śródziemnomorski LIFE, udzieliła wywiadu oficjalnemu zespołowi medialnemu.

Spotkanie było także okazją do działań networkingowych LIFE, obejmujących kluczowych decydentów, podmioty międzynarodowe i rybaków z Afryki Północnej, a mających na celu aranżowanie spotkań po to, aby rozwijać naszą strategię ds. morza Śródziemnego.

Spotkanie z rządem Zjednoczonego Królestwa

LIFE pozostaje w bliskich kontaktach z Amberem Ruddem, Sekretarzem Stanu ds. Energii i Zmiany Klimatycznej i członkiem parlamentu z okręgu Hastings i Rye na południowo-wschodnim wybrzeżu, co umożliwiło naszym brytyjskim organizacjom członkowskim; New Under Ten Fishermen’s Association (NUTFA, www.nutfa.org ), Coastal PO ( http://fish.coop/ ) spotkanie z ministrem ds. Żywności, Rolnictwa i Środowiska Morskiego, Georgem Eusticem.

W spotkaniu, które miało miejsce w czwartek, dziesiątego marca, uczestniczył Jerry Percy, Dyrektor Wykonawczy LIFE. Poruszono serię tematów obejmujących ostatnią nieprzychylną decyzję rządu Wielkiej Brytanii w spfoto ukrawie ograniczenia wydawania licencji rybackich dla jednostek dziesięciometrowych i krótszych, które złowiły do 350 kg kwoty danego gatunku podczas okresu odniesieniowego, celem zwalczania  ukryte możliwości w sektorze. Omówiono także także plany w zakresie zarządzania stadami labraksa w odniesieniu do zakresu kwot uzupełniających wprowadzonych przez ministra ds. Rybołówstwa, co było wynikiem działań NUTFA, oraz przepisy dotyczące składu połowu dla floty przybrzeżnej.

Cały czas budzi nasze głębokie niezadowolenie kwestia ukrytych możliwości, poza tym jednak spotkanie miało wydźwięk pozytywny, bowiem minister zaoferował konkretne wsparcie dla Przybrzeżnych Organizacji Producenckich, co jest inicjatywą promowaną obecnie przez wszystkie organizacje, których dotyczyło spotkanie.

Poza wsparciem dla organizacji członkowskiej, spotkanie pomogło LIFE lepiej zrozumieć punkt widzenia administracji jednego z Państw Członkowskich w odniesieniu do tworzenia nadbrzeżnych Organizacji Producenckich. Ta inicjatywa może przynieść potencjalne korzyści dla innych organizacji członkowskich w Europie.

INNE WYDARZENIA W UE

 

 • Dyrektor Wykonawczy LIFE został poproszony przez Zarząd Iascaigh Mhara, zarząd irlandzkiej organizacji rybaków morskich (Irish Sea Fisheries Board) o przedstawienie prezentacji na temat LIFE i swojego doświadczenia dotyczącego działań na rzecz podmiotów rybackich w ramach Irlandzkiego Forum ds. Networkingu przybrzeżnych organizacji rybackich (Irish Inshore Networking Forum). Miało to miejsce w czwartek, trzeciego marca w Galway, w Irlandii. Po spotkaniu, którego wynik był pozytywny, poproszono Dyrektora Wykonawczego, aby przewodniczył sesji kończącej. W czasie pobytu w Irlandii, skorzystano też z okazji, aby odbyć oficjalne spotkanie z irlandzką organizacją członkowską LIFE, Irish Islands Marine Resource Organisation (IIMRO – iimro.org )

 • Tego samego dnia, personel LIFE wziął udział w konferencji „Inteligentne rolnictwo: plony dywidendy cyfrowej w UE” w siedzibie Digital Europe, w Brukseli. Było to okazja do zwiększenia świadomości w sektorze TIK na temat opracowywania narzędzi i usług dla producentów niskoskalowych, w szczególności poprawienia dostępu do łączy szerokopasmowych, po to aby można było opracować nakierowane na rynek aplikacje telefoniczne do zarzadzania produkcją i

 • Podczas gdy większość produkcji rybaków niskoskalowych jest bezpośrednio sprzedawana jako cała, świeża ryba, istnieją potencjalnie możliwości zwiększenia wartości dodanej niektórych gatunków w niektórych obszarach. Dlatego też, Dyrektor Wykonawczy LIFE, Jerry Percy, spotkał się 8 marca z przetwórcą ryb w Dewon, który wykorzystuje tylko ryby poławiane na małą skalę, z poszanowaniem środowiska naturalnego. W spotkaniu uczestniczyli też najwięksi ekologiczni dostawcy brytyjscy w ramach systemu Veg box i miało ono na celu poszerzenie wiedzy z zakresu alternatywnych produktów i łańcuchów dostaw. Wyciągnięte wnioski przysłużą się organizacjom członkowskim, niezależnie od ich położenia.

 • Dyrektor Wykonawczy LIFE wziął udział w wydarzeniu „Blue New Deal” , które odbyło się dziewiątego marca w Londynie i dotyczyło poprawienia odporności wspólnot nadbrzeżnych. Blue New Deal jest inicjatywą promowaną przez Nową Fundację Gospodarczą, której celem jest wzmocnienie mechanizmów gospodarczych brytyjskich wspólnot przybrzeżnych poprzez poprawienie kondycji środowiska morskiego ( bluenewdeal.org ). To kolejny przykład tego, jak LIFE uczy się w oparciu o najlepsze praktyki, które mogą być później powtarzane w całej Europie.

 • Dziesiątego marca, Dyrektor Wykonawczy LIFE wziął udział w spotkaniu projektu C-Bass w Londynie. C-Bass jest projektem współpracy naukowców oceanologów z Francji i Wielkiej Brytanii. Ma na celu bardziej przejrzyste określenie i opisanie biologii, przemieszczania się i tarła różnych gatunków. To jest niezwykle ważne dla operatorów działających na małą skalę, w Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji, gdzie te gatunki stanowią podstawę dochodu.

 • LIFE uczestniczyło w dwóch spotkaniach grup roboczych (nt. Odrzutów i gatunków pelagicznych) Śródziemnomorskiej Rady Doradczej MedAc (RAC) 15 i 16 marca. Delegacja objęła przedstawicieli Pescartes, organizacji członkowskiej LIFE z hiszpańskiego wybrzeża morza śródziemnego. Głównymi poruszonymi tematami były okresy zamknięcia łowiska włócznika i wdrożenie obowiązku wyładunku gatunków demersalnych w 2017 roku. LIFE miało możliwość przedstawienia się członkom MedACu.

 • 21go marca LIFE wzięło udział w wysłuchaniu pt. „Nowe ramy Środków Technicznych” zorganizowanym przez Komisję PECH w Parlamencie Europejskim (http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/members.html). Prawdopodobnie była to pierwsza debata publiczna nt. nowego wniosku Rozporządzenia w sprawie Środków Technicznych. Podkreślono ogólny konsensus interesariuszy, na temat regionalnej perspektywy podejścia w ustalaniu i wdrażaniu środków ochronnych. UE powinna określać ogólne cele, ale decyzje dotyczące szczegółowych środków powinny być podejmowane na poziomie lokalnym, bo podejście jednolitego rozwiązania dla wszystkich nie sprawdziło się. Paneliści byli przedstawicielami branży przemysłowej, poza profesorem z Chorwacji. Mimo, że on był jedynym panelistą broniącym rybaków poławiających na małą skalę, kilku eurodeputowanych także podkreśliło potrzebę zróżnicowanego podejścia prawnego w stosunku do takiego rybołówstwa.

 

WIEŚCI ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

 

 • Asoar Armegdze udało się wygrać walkę z ustawą o akwakulturze!

Asoar Armega, organizacja członkowska LIFE z Galicji ( http://asoararmega.es ), była członkiem platformy regionalnej, która wniosła o odrzucenie kontrowersyjnej ustawy o akwakulturze.  Wynikiem protestu było wycofanie ustawy przez szefa rządu Galicji „do czasu, gdy uzyska ona poparcie sektorowe”!

W grudniu zeszłego roku władze galisyjskie przygotowały wniosek ustawy o akwakulturze, aby przekształcić tradycyjny sektor zbierania skorupiaków w nowoczesny sektor akwakultury i sprywatyzować przybrzeżne obszary udzielając 20-letnich koncesji na akwakulturę przemysłową! Po miesiącach potyczek, protestów i strajków, w lutym bieżącego roku galicyjskiej wspólnocie udało się przekonać władze, aby wycofały wniosek ustawy, który mógłby spowodować zniszczenie tradycyjnego sposobu życia lokalnych wspólnot rybackich. (http://www.efeagro.com/noticia/galicia-anula-su-proyecto-de-ley-para-la-acuicultura/). Dzięki pracy i zaangażowaniu wspólnoty lokalnej, w marcu, władze Galicji zdecydowały  o przekierowaniu inwestycji o łącznej wartości 18 milionów euro na rzecz rybactwa tradycyjnego i sektora zbioru skorupiaków.

 

 • Zgromadzenie Ogólne Francuskiej Platformy na rzecz Rybactwa Tradycyjnego

Pierwszego marca LIFE wzięło udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Francuskiej Platformy na rzecz Rybactwa Tradycyjnego (PPPAF – Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française) w Paryżu w Akwarium Porte Dorée. Kongres był okazją do przeglądu działań dot. labraksa podjętych pod koniec zeszłego roku. Pozwoliły one francuskim, brytyjskimi holenderskim rybakom poławiającym na małą skale osiągnąć całą serię korzyści płynących z grudniowego posiedzenia Rady ministrów. W szczególności:

 • Rada podjęła decyzję o 6-miesiecznym zamknięciu łowiska labraksa od stycznia do czerwca, z wyłączeniem dla łodzi poławiających za pomocą węd i sieci stawnych, dla których wprowadzono dwumiesięczny okres ochronny od lutego do marca.
 • Łodzie poławiające za pomocą węd i sieci stawnych uzyskały miesięczny limit połowu w wysokości 1.3 ton. Trawlery i inne jednostki wykorzystujące mobilne narzędzia połowowe zostały ograniczone do tony na miesiąc w czasie sezonu i do 1% labraksa z wyładowanej biomasy w sezonie ochronnym.

Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki współpracy, obie organizacje będą kontynuowały wspólne prace w ramach kwestii dotyczących rozwiązań politycznych i inicjatyw komunikacyjnych w roku bieżącym.

 • Dyrektor LIFE z Francji członkiem jury konkursu Olivier Roelinger

Gwen Pennarun, Dyrektor LIFE z Francji i Przewodniczący Stowarzyszenia Statków Połowowych z Bretanii, był członkiem jury w konkursie Oliviera Roelingera nt. ochrony zasobów morskich, zorganizowanego przez SeaWeb Europe 23-go marca. Studenci hotelarstwa z Austrii, Belgii, Francji,  Niemiec, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii przedstawili w Dinard, we Francji autorskie przepisy z ryb ze zrównoważonych źródeł. Konkurs zwiększa świadomość szefów kuchni na temat ciągłego wyniszczania zasobów morskich – młode pokolenie kucharzy będzie musiało odegrać ważną rolę chroniąc zasoby i promując zrównoważone połowy, a czasem mniej znane gatunki ( http://www.seaweb-europe.org/IMG/pdf/gb_2016_web.pdf ).

 

 WITAMY NA POKŁADZIE!

 

Poza członkami, którzy dołączyli na początku 2016 roku, Pescartes (HISZPANIA), FSK (DANIA), Rybacy z Freest (NIEMCY), IIMRO (IRLANDIA), Rybacy z Pantelleria (WLOCHY), NetVISwerk (HOLANDIA), w bieżącym miesiącu następujące organizacje stały się formalnie członkami LIFE:

 

 • Szkocka Federacja Rybaków Poławiających na Przynętę (Szkocja)

SCFF jest krajowym stowarzyszeniem handlowym zrzeszającym rybaków poławiających na przynętę. Ten tradycyjSCFFny i zrównoważony sposób przybrzeżnych połowów skorupiaków jest niezwykle ważny dla wspólnot żyjących na wybrzeżu Szkocji. LIFE wita 1200 członków SCFF i liczy na owocną współpracę w przyszłości!

 

 • Związek Zawodowy Rybaków Tradycyjnych z Langwedocji Roussillon (SPMLR – Francja)

 

Reprezentująca rybaków poławiających na małą skalę z regionu Langwedocji Roussillon, organizacja SPMLR jest silnlogo_golionym i niezależnym związkiem zawodowym współpracującym z całą serią instytucji i organizacji barażowych. Zarządza ona projektem etykietowania Golion (www.golion.fr), co pozwala na informowanie społeczeństwa o tym, jak ważną rolę odgrywają rybacy tradycyjni, a także na popularyzowanie ich wspaniałych, lokalnych i świeżych produktów. LIFE z przyjemnością wita 150 członków SPMLR, rybaków tradycyjnych, których ciężka praca powinna zostać doceniona na poziomie UE.

 

Marcowy Biuletyn Informacyjny jest krótkim przeglądem naszych działań zewnętrznych. Ponadto, personel LIFE w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii na bieżąco odpowiada na wiele zapytań związanych z naszym sektorem i nieprzerwanie opracowuje i informuje na temat rozwiązań politycznych na rzecz rybaków i organizacji rybackich poławiających na małą skalę i o niskim wpływie środowiskowym.

Także nasi Dyrektorzy Regionalni, aktywni rybacy niskoskalowi promują wartości i korzyści płynące z rybołówstwa przybrzeżnego.

Aby dowiedzisię więcej na temat konkretnego wydarzenia, projektu, czy inicjatywy, wyślij maila na adres:  communications@lifeplatform.eu